Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht, die aan Ata advocatuur wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2. Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door Ata advocatuur en namens haar uitgevoerd.

3. Aansprakelijkheid
Ata advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid van Ata advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Ata advocatuur komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.
Ata advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ata advocatuur is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. Declaratie
Terzake van de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met belaste, onbelaste verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
Ata advocatuur is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gedeclareerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

6. Aanspraak
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Ata advocatuur in verband met de door Ata advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

7. Beëindiging dossier
Dossiers zullen na afronding van de rechtsbijstand gedurende een periode van vijf jaar door het kantoor bewaard blijven. Zodra deze periode afgelopen is, behoudt het kantoor zich het recht om het dossier te vernietigen.

8. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Ata advocatuur  en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.